Obchodné podmienky

Bon Appetit, s.r.o.
Baarova 49
460 01 Liberec 1

IČO: 25432541
DIČ: CZ25432541 

ČSOB SK
4011494358/7500

IBAN: SK4675000000004011494358

SWIFT: CEKOSKBX

1 - Základné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky obchodnej spoločnosti Bon Appetit s.r.o, so sídlom Baarova 49/3, 460 01 Liberec 1, identifikačné číslo: 25432541, zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Ústí nad Labom, oddíl C, vložka 18121, upravujú v súlade s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občiansky zákonník vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy uzatváranej medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.eshop-kvetinace.sk a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky.

2 - Uzavretie kúpnej zmluvy

Všetky objednávky uskutočnené prostredníctvom internetového obchodu www.eshop-kvetinace.sk sú návrhom kúpnej zmluvy a pre objednávateľa záväzné. Prevádzkovateľ potvrdí objednávku elektronickou cestou; bez tohto potvrdenia nie je objednávka prijatá na spracovanie a nie je platná. V prípade, že potvrdenie nezodpovedá objednávke kupujúceho, alebo je inak nesprávne, je kupujúci povinný o tom predávajúceho bez zbytočného odkladu informovať.

Pred zaslaním objednávky Predávajúcemu je Kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky Kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť Kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pred a pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle Kupujúci Predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Dokončiť objednávku". Údaje uvedené v objednávke sú Predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie Kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou ako registráciu objednávky a to na adresu elektronickej pošty Kupujúceho, uvedenú v objednávke alebo v jeho uživateľskom účte (v prípade rozporov má prednosť adresa v objednávke; ďalej len „elektronická adresa Kupujúceho"), pričom platí, že, toto potvrdenie nie je samo o sebe prijatím (akceptáciou) objednávky v zmysle týchto obchodných podmienok, teda nie je uzatvorením kúpnej zmluvy.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie údajov v objednávkovom formulári. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v registračnom formulári. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho, pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny, jeho prevzatím. Vyplnením registračného formulára, alebo záväznej objednávky v rámci internetového obchodu www.eshop-kvetinace.cz, kupujúci dáva predávajúcemu súhlas k zhromažďovaniu a archivovaniu osobných údajov o kupujúcom a o jeho nákupoch.

Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v uživateľskom účte je kupujúcí pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v uživateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

Zmluvný vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká (tj. kúpna zmluva je uzavretá) doručením prijatia objednávky (akceptáciou, ďalej len „prijatia objednávky"), ktorá je predávajúcim zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou, a to na elektronickú adresu kupujúceho. Prijatie objednávky (akceptácia) obdrží kupujúci vždy samostatne prostredníctvom elektronickej pošty. V prípade, že došlo k zjavnej technickej chybe na strane Predávajúceho pri uvedení ceny tovaru vo webovom rozhraní alebo v priebehu objednávania, nie je Predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto úplne zjavne chybnú cenu ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané prijatie objednávky podľa týchto obchodných podmienok.

3 - Spôsob platby

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  • na dobierku prostredníctvom Českej pošty (ČP) alebo PPL
  • bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho č.ú. 

ČSOB SK
4011494358/7500

IBAN: SK4675000000004011494358

SWIFT: CEKOSKBX

  • platební kartou - GoPay 

4 - Dodacie podmienky

Tovar zasielame poštou od 7 do max. 14 pracovných dní. Z dôvodu veľkého záujmu o tovar môže dôjsť k oneskoreniu dodania, ale snažíme sa robiť maximum, aby ste tovar dostali v čo najkratšom termíne. V prípade, že naozaj k oneskoreniu dôjde, prijmite naše uprímné ospravedlnenie. Pri oneskorení dodávky viac ako o 14 dní budete informovaní. Ďakujeme za pochopenie.

5 - Ceny dodania

ČP, PPL - pri platbe bankovým prevodom - 15€ s DPH
ČP, PPL - dobierkou - 15€ + 1€ za dobierku = 16€ s DPH

PPL - Ide o dopravu rýchlou špedičnou dopravou. Tovar vám bude doručený najneskôr do 48 hodín k vášmu domu od expedície. Bežný rozvozový čas u tejto dopravy sú všedné dni od 8 do 18 hodín. Prostredníctvom produktu Súkromná adresa - B2C, ktorý zaručuje telefonickú avizáciu samotného doručenia vás pred samotným rozvozom bude kontaktovať vodič PPL a dohovorí sa s vami na presnejšom čase rozvozu. V prípade, že nebudete prítomní vám bude zanechané oznámenie o doručení, v ktorom nájdete kontakt na doručujúce depo pre upresnenie druhého bezplatného doručenia. Sledovanie zásielky – v momente, kedy zásielku vyexpedujeme, obdržíte číslo zásielky a môžete ju sledovať na https://www.ppl.cz.

PREVZATIE ZÁSIELKY - Reklamácia mechanického poškodenia obalu zásielky-   Zákazník je povinný skontrolovať obal zásielky a prevziať ho iba ak nie je poškodená. V opačnom prípade je nutné spísať s vodičom zápis do prepravného listu alebo zásielku odmietnuť. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť bez odkladu, max. do 3 dní od prevziatia zásielky na tel.č. 727 887 809 alebo na email [email protected]   V prípade reklamácie NEVYHADZUJTE OBAL ANI VNÚTORNÉ VÝSTELKY - je to predmetom dôkazového konania. Na neskoršie reklamácie tohto charakteru nebude braný zreteľ s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu.

ČP - Tovar vám bude doručený do 3 pracovných dní od expedície zásielky.

PREVZATIE ZÁSIELKY - Reklamácia mechanického poškodenia - Zákazník je povinný pri prevzatí skontrolovať, či obal zásielky nie je poškodený. V prípade poškodenia obalu zásielku nepreberajte alebo uplatnite reklamáciu najneskôr do 24 h na príslušnej pošte podľa dodacej adresy. Zásielku je nutné dopraviť na poštu kompletnú, poprípade kontaktujte centrum Českej pošty na telefóne 800 104 410.

6 - Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydlisko, identifikačne číslo, daňové identifikačne číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo. Zákazník má právo kedykoľvek požiadať o vymazanie osobných údajov z databázy aj o zrušenie svojej registrácie.

7 - Reklamácia

Kupujúci má povinnosť skontrolovať dodaný tovar čo najskôr po dodaní. Tovar je možné reklamovať na korešpondenčnej adrese internetového obchodu Bon Appetit s.r.o., Švermova 144, 460 10, Liberec 10 alebo nás môžete kontaktovať emailom [email protected]. Tovar na reklamáciu posielajte v pôvodnom obale. Náklady spojené so zasielaním tovaru predajcovi v prípade neoprávnenej reklamácie hradí kupujúci.

8 - Odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie tovaru)

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Ak sa tak rozhodne, musí nepoškodený tovar, bez známok užívania alebo opotrebovania, v pôvodnom obale, poslať späť v uvedenej lehote (určujúci je dátum odoslania tovaru kupujúcemu). Zboží zaslat na adresu internetového obchodu Bon Appetit s.r.o., Švermova 144, 460 10, Liberec 10 alebo nás môžete kontaktovať emailom [email protected].

Po obdržaní vráteného tovaru, predávajúci obratom kupujúcemu vráti späť zodpovedajúcu čiastku prevodom na účet, ktorého číslo kupujúci oznámi. Náklady spojené s vrátením tovaru hradí kupujúci.

Predávajúci má právo odmietnuť objednávku aj bez uvedenia dôvodov, a to najmä v prípade, že kupujúci v minulosti neplnil zmluvné záväzky. Predávajúci o odmietnutí objednávky kupujúceho vyrozumie.

9 - ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

10 - Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva – zmluva kúpna, o dielo, prípadne iné zmluvy podľa občianskeho zákonníka, pokiaľ zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane dodávateľ resp. predávajúci. Ak je kupujúci fyzická alebo právnická osoba a kupuje tovar určený výhradne pre profesionálne použitie a ďalej ich používa k svojej podnikateľskej činnosti riadia sa vzájomné obchodné podmienky podľa obchodného zákonníka.

Dodávateľ/predávajúci – je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodává kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby.

Spotrebiteľ (kupujúci) - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy buď nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti a výrobky tu kúpené užíva len pre svoje účely alebo je to fyzická či právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky a ďalej užívá k svojej ďalešej podnikateľskej činnosti alebo spojené so službami, ktoré poskytuje.

Kúpna zmluva – objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúcemu s týmto jeho návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti